Ferramentas

Menú Principal

Importante

Axenda

Área Privada

Documentación

Outros

Conclusións de Congresos, Xornadas, campañas divulgativas, etc.

XORNADAS FORMATIVAS A incidencia nos menores da violencia no contorno familiar

ICONO

As nenas e os nenos son tamén vítimas da violencia de xénero. A exposición a esta violencia ten un evidente impacto negativo na súa vida, benestar e desenvolvemento. Vivir nunha familia onde un dos proxenitores é maltratado polo outro significa a exposición a situacións de opresión e control e a un modelo de relación baseado no abuso de poder e a desigualdade.

É importante coñecer as consecuencias que a exposición á violencia de xénero ten sobre os e as menores  na súa maduración persoal, no seu desenvolvemento físico, na detección
de trastornos psicolóxicos, de conduta ou cognitivos, no seu rendemento e adaptación escolar, para identificar canto antes os posibles casos e garantir a súa atención.

O traballo cos nenos e nenas que conviven coas agresións e os abusos no seu fogar esixe o coñecemento das posibles implicacións psicolóxicas e a coordinación de todas as persoas  e
organismos comprometidos na loita contra a violencia de xénero.  

A este obxectivo vai dirixida esta xornada de formación.

FICHA TÉCNICA

Horario: A xornada aberta a todas as persoas interesadas (previa inscrición) celebraráse en horario de mañá entre as 11 e as 14 horas do día 21.

A quen se dirixen: Están dirixidas a persoas que traballen con menores e en contacto directo coas mulleres maltratadas. Tamén están abertas a equipos de orientadores, sanitarios, responsables de políticas públicas de menores, muller e familia, oenegués, deputados e deputadas e calqueira persoa sensibilizada con estas cuestións.

Formulario de inscrición: http://goo.gl/forms/x4u7PvGsKT

Curso Valedor-EGAP: Transparencia, goberno aberto e administración pública

icono curso

O Valedor do Pobo e a Escola Galega de Administración Pública celebrarán os días 13 e 14 de novembro un curso monográfico que terá como finalidade o estudo e análise da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e a súa implementación nas Administracións públicas.

Esta actividade vai destinada aos empregados das Administracións públicas de Galicia, ao persoal ao servizo da Administración institucional e a interesados en xeral.

Neste curso falarase de quen debe controlar a transparencia, do acceso aos documentos administrativos, da simplicación das institucións políticas e administrativas ou do presente e futuro da transparencia, entre outros temas.

Datas: 13 e 14 de novembro
Horario: día 13 mañá e tarde, día 14 mañá
Lugar: Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela
Inscrición: en http://egap.xunta.es/matricula ata o 12 de novembro ás 12 horas
Máis información: http://www.valedordopobo.com e http://egap.xunta.es/fichaxornada/index/8063

Descarga de programa íntegro:http://www.valedordopobo.com/index.php?o=downloads&i=593&t=document

Contacto: comunicacion@valedordopobo.com

Campaña en redes sociais "Pide axuda"

pide axuda

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2014. Co obxectivo de promover a utilidade da institución entre os usuarios das redes sociais, o Valedor do Pobo inicia esta xornada unha campaña de difusión por medio de mensaxes directas que invitan aos usuarios a pedir axuda en caso de ver vulnerados algúns dos seus dereitos.

Co lema "Se che negan un dereito, se te discriminan ou es vítima de abuso. Pide axuda, podemos defenderte" aparecen dende hoxe no perfil de Facebook (Valedor do Pobo) e de Twitter (@Valedordopobo) da institución banners alusivos.

O alto comisionado parlamentario achégase deste modo aos usuarios das novas tecnoloxías, algo que xa vén facendo dende hai tempo ao promover iniciativas para eles, como o estudo desenvolvido para coñecer os usos e/ou abusos da poboación máis nova na súa experiencia cos novos sistemas de información.

Programa do Seminario "Adolescentes e novas tecnoloxías, unha responsabilidade compartida"

portada del programa

Profesionais, investigadores e institucións veñen amosando nos últimos anos unha crecente preocupación polo uso que os menores fan de Internet e as novas tecnoloxías. O seu impacto a nivel psicolóxico e condutual tradúcese a miúdo na aparición de comportamentos aditivos e/ou de risco, fracaso escolar e problemas familiares.

 

Tendo en conta o interese que o tema ven espertando a diferentes niveis, o pasado 2011 o Valedor do Pobo e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria promoveron a realización dun ambicioso estudo cun dobre obxectivo: (1) dispoñer de datos fiables que permitisen coñecer cales son as actitudes, percepcións e usos de Internet e as redes sociais entre os adolescentes galegos (calibrando así a verdadeira magnitude do problema) e, (2) afondar na súa comprensión, contribuíndo ao deseño de estratexias que favorezan un uso máis racional e saudable da Rede.

 

Os datos recollidos permitiron estimar en arredor dun 15% os adolescentes que poderían estar facendo un uso pouco recomendable de Internet, ao que habería que engadir un 5% que presentarían signos de uso patolóxico, o que supoñería que preto de 4000 fogares galegos terían un problema importante a este nivel. Estes datos advertiron da necesidade de poñer en marcha plans de acción concretos de xeito inmediato.

 

Os principais retos son fundamentalmente dous: por un lado sensibilizar a pais e educadores desta realidade e, por outro favorecer a prevención e detección precoz dos posibles casos problemáticos.

 

Impulsados polo Valedor do Pobo vense de crear un grupo de traballo de carácter multidisciplinar, co obxectivo de acometer co máximo rigor e eficacia ambos retos.

 

Neste seminario seis destes expertos compartirán a súa experiencia, coñecementos e opinións cos asistentes, tentando proporcionarlles unha visión obxectiva e integral do problema, dende diferentes facianas e puntos de vista, coa finalidade última de achegarlles algunhas claves e ferramentas útiles para o seu día a día.

PROPOSTAS XXVI XORNADAS DEFENSORES DO POBO. "OS DEREITOS DAS PERSOAS MAIORES"

Inauguración das xornadas

Nos últimos anos a sociedade española está experimentando unha transformación derivada da acusada tendencia demográfica cara ao envellecemento, sen que os Defensores e Defensoras do Pobo e España observen que por parte das administracións e os poderes públicos planificouse de forma suficiente o novo escenario que debería ir necesariamente encamiñado cara á implementación de novas políticas públicas, cambio de patróns ociales e dotación de recursos asistenciais para as persoas maiores, sexan ou non autosuficientes.

Declaración sobre cidades seguras para mulleres emitido pola Rede de defensorías da muller da Federación Iberoamericana de Ombudsman

Rede de mulleres

No marco do XV Congreso e Asemblea Anual da Federación Iberoamericana do Ombudsman (FIO), celebrado en Cartaxena de Indias os días 26 a 28 de outubro de 2010, a Rede de defensorías da muller emitiu unha declaración sobre as cidades seguras para as mulleres, que se poden descargar nesta páxina.

Conclusións definitivas das XXVª Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo

Cartel

O impacto da actual crise económica tivo o seu reflexo na actividade das Defensorías do Pobo a través de consultas, queixas e de actuacións de oficio nas que se notan os seus efectos no exercicio dos dereitos e das liberdades constitucionais das persoas. Ante esta situación, os Defensores e Defensoras do pobo, celebraron as súas XXVª xornadas de Coordinación reflexionando sobre o impacto da crise económica nos dereitos das persoas, e extraendo unha serie de conclusións que, se obtiveron como suma da experiencia e do día a día na protección e defensa dos dereitos fundamentais e liberdades públicas.

Intervención do Valedor do Pobo ante o Pleno do Parlamento de Galicia para presentar o Informe Ordinario 2009

momento da comparecencia

Texto íntegro da intervención do Valedor do Pobo, D. Benigno López González, ante o pleno da Cámara o 13 de abril de 2010, con motivo da súa comparecencia para resumir o Informe Ordinario da institución correspondente ao ano 2009. *Só ao seu dispor en galego.

Plan Estratéxico de actuación da institución do Valedor do Pobo para o periodo 2008-2012)

Portada do documento

O Valedor do Pobo, Benigno López, presentou o 4 de abril de 2008 un plan estratéxico con vixencia para o período 2007-2012, co que pretende mellorar a prestación de servizos da institución e a atención ás persoas axilizando os seus trámites, garantindo o principio de transparencia e unha maior participación da sociedade na denuncia de problemas que afectan á comunidade. Para a posta en marcha destas liñas de actuación conta como aliadas coas novas tecnoloxías, por medio das que intentará achegarse á sociedade....

Artigo: "El Medio Ambiente en Galicia a la luz de los informes del Valedor do Pobo"

Non hai imaxe

Artigo publicado en: "Actualidad Jurídica Ambiental", 30 de novembro de 2009.

Resumo: 

En Galicia, cunha natureza similar á do Defensor del Pueblo, o Valedor do Pobo desenvolve funcións de supervisión da Administración Pública Autonómica. Os informes que presenta no Parlamento galego constitúen unha privilexiada fonte de coñecemento e análise para abordar a situación actual e as novas perspectivas do Dereito ambiental en Galicia. Neste artigo, o autor fai un percorrido polos principais problemas que afectan a esta Comunidade Autónoma en materia de medio ambiente, analiza a idoneidade dos principais instrumentos xurídicos deseñados
para facerlles fronte e valora o grao de eficacia da intervencion pública no que á protección o medio ambiente refírese.

 

 

*Para descarga pique no icono .pdf da parte inferior desta información.